Regulamin rezerwacji i wynajmu domków

Regulamin rezerwacji i wynajmu domków ” Domki Horyzont ” Dziwnówek

By wynajem domków stał się przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem z pobytu prosimy wszystkich naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków letniskowych.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30% bezzwrotnego zadatku od ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

 

II. Rezerwacja i zasady płatności

1. Zapytania w sprawie rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub przez formularz na stronach internetowych.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na poniższe konto

Katarzyna i Mariusz Dulewicz

Nr konta ING: 33 1050 1360 1000 0022 9719 3738

kwotę zadatku, o którym mowa w pkt. 1 w ciągu 2 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy) od chwili zgłoszenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

W tytule przelewu należy wpisać:

  • Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,
  • uzgodniony termin pobytu,
  • liczbę osób,
  • nr telefonu i adres mailowy

3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
4. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką lub przelewem w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

6. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.

9. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Ośrodka, zadatek nie podlega zwrotowi.

10. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z Ośrodkiem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.

11. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem najmu, lub w trakcie najmu wiąże się z poniesieniem przez Wynajmującego opłaty o wartości 100% kosztu najmu.

12. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym obejmuje tylko i wyłącznie wynajem domków. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

13. Cena najmu nie obejmuje opłaty klimatycznej.

 

III. Obowiązki Wynajmującego i zakwaterowanie

1. Zakwaterowanie w terminie wakacyjnym letnim, następuje od godz. 16 w dniu przyjazdu i kończy się do godz. 10 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

2. Zakwaterowanie poza sezonem następuje w porach obustronnie uzgodnionych.

3. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie wyżej (godz. 16).

4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

5. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie Właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

6. Przy pobraniu kluczy do domku Wynajmujący okazuje dokument tożsamości, umożliwiając przedstawicielowi Właściciela Domków Letniskowych potwierdzenie danych.

7. W przypadku zgubienia kluczy do Domku Wynajmujący zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

8. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Domku Letniskowego w podnajem innym osobom.

9. Liczba osób mających zamieszkać w Domku Letniskowym jest ograniczona do podanej w ofercie. Wynajmujący jest zobowiązany do przedstawienia danych osób korzystających z wynajmowanego przez niego obiektu. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku Letniskowego (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

10. Cena usług świadczonych przez Właścicieli Domków Letniskowych HORYZONT nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Właściciel Domków Letniskowych HORYZONT nie odpowiada za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży, wartościowych przedmiotów, kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka itp. w czasie całego pobytu.

11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej.

12. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.

13. Uwagi, co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela

14. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń do końca dnia tj. do godz. 22:00 po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń, co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

15. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

16. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie Właścicielowi.

 

IV. Użytkowanie domku podczas pobytu

1. W Domku Letniskowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i smażenia ryb. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w Domku będą mogły skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

2. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. Jedno miejsce parkingowe na domek wliczone w cenę. Zabrania się mycia i ładowania pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.

3. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

4. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

5. Wynajmujący ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu i zgłaszać ich każde zauważone nieprawidłowości.

6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku zabrania się:

  • używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
  • wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
  • rozpalania ogniska lub grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.

7. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez osoby mu towarzyszące.

8. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku Letniskowym, a także do zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje przed wyjazdem w szczególności: pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego domku z tarasem włącznie z wyniesieniem śmieci.

9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, Internetu, tv.

10.Nie akceptujemy pobytu zwierząt na terenie Ośrodka.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela

2. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego.